GOFAL AM Y DDYNES DRWY BEICHIOGRWYDD, GENI, AG WEDI GENI.
WOMAN CENTRED CARE IN PREGNANCY, BIRTH AND POSTNATAL PERIOD.
AMDANAF

Catrin ydw i - y ddynes tu ôl i Mama Lleuad. Fel merched, rydym yn greaduriaid cylchol yn union fel y lleuad, felly roedd yn teimlo fel enw addas ar gyfer fy ngwaith. 

  

Rwy'n byw yn Waunfawr, ychydig y tu allan i Gaernarfon, yng Ngogledd Cymru. Rwy'n wraig, ac yn fam i dair merch anhygoel ac i fab hyfryd. Rwyf wedi byw yma, yn swatio rhwng y mynyddoedd a'r môr, ar hyd fy oes; ac ni allaf feddwl am ddim gwell na gallu gwasanaethu'r merched yn fy nghymuned fel hyn. 

  

  Rwy’n Doula Pabell Goch (Red Tent) – ers hyfforddi gyda’r hyfryd Nicola Goodall yn 2017 – ac yn Arbenigwr Moddion Brych wedi cofrestru gyda IPEN (yr unig un yma yng Ngogledd Cymru!). Rwyf wedi cwblhau fy Nghwrs Sylfaen ‘Herbal Medicine’ yn ddiweddar ac ar hyn o bryd yn astudio Constellations Botanegol gyda Sajah Popham o Evolutionary Herbalism, gyda’r bwriad o astudio ‘Astro-Herbalism' y flwyddyn nesaf yn fy nghais i ddysgu mwy am ein cysylltiad â’r byd o’n cwmpas – ac uwch ben! Os nad ydw i’n gofalu am fy mherlysiau yn yr ardd, fe welwch fi’n chwilota am blanhigion meddyginiaethol y byddaf yn eu defnyddio i wneud te, balmau, olewau a halwynau bath. 

  

 Rydw i hefyd yn Therapydd Cyfannol cymwysedig sy’n arbenigo mewn Tylino Swedeg a Beichiogrwydd ac yn creu bocsys bwyd maethlon beichiogrwydd/amser ôl-enedigol i famau yn lleol; mae hyn oll yn plethu gyda’i gilydd i ddarparu gwasanaeth cymorth ôl-enedigol hollgynhwysol i’r menywod yn fy nghymuned. 

  

  

Fy nymuniad yw i bob mam gael profiad geni hardd, pwerus. I wybod eu hawliau yn enedigaeth. I gael dewis. I gael y dewisiadau hynny'n cael eu parchu. I'w glywed a'i garu. Teimlo'ch bod yn cael gofal a maeth yn ystod beichiogrwydd a'r cyfnod ôl-enedigol. Byddaf yn dal lle i chi wrth i chi gael eich aileni i fod yn fam. 

___________________________________________

 

  

I'm Catrin - the woman behind Mama Lleuad {Mama Moon}. As women, we are cyclical beings just like the moon, so it seemed a fitting name for my work. 

 I live in Waunfawr, just outside of Caernarfon, in North Wales. I'm a wife, and mother to three incredible daughters and a beautiful son. I have lived here, nestled in between the mountains and sea, all my life; and I can't think of anything better than being able to serve the women in my community in this way. 

  

I am a Red Tent Doula/ holistic birth keeper – training with the wonderful Nicola Goodall in 2017 - and an IPEN registered Placenta Remedy Specialist (the only one here in North Wales!). I've recently completed my Herbal Medicine Foundation Course and am currently studying Botanical Constellations with Sajah Popham of Evolutionary Herbalism, with a view to study Astro-Herbalism next year in my quest to learn more about our connection with the world around us – and above us!  If I’m not tending to my herbs in the garden, you’ll find me out foraging for medicinal plants which I use to make teas, balms, oils and healing bath salts. 

 

I’m a qualified Holistic Therapist specialising in Swedish Massage & Pregnancy Massage and create nourishing and healing pregnancy/ postnatal food boxes for mothers locally; all this weaving together to provide an all-encompassing postnatal support service for the women in my community. 

 
 

My wish is for all mothers to have a beautiful, powerful, transformational birth experience. To know their rights in birth. To have choice. To have those choices respected. To be listened to and loved. To feel cared for and nourished during pregnancy and the postnatal period. I will hold space for you as you are reborn into motherhood. 

17928038584744786.jpg
17915509744888163.jpg
 
 

Subscribe for blog posts, birth articles, herbal medicine recipes and more!

Thanks for subscribing!

AM FWY O WYBODAETH // FOR MORE INFORMATION
I will be using your email address to get in contact with you about my services

Neges wedi'i yrru! // Message sent!

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
red tent logo.jpg
IPEN PRS Certified BANNER[720].png
GuildOfHolisticTherapistsLogo-HighRes.jp